מחדלים במלחמת יום כיפור? שהעיתונאים יתנצלו. לאחרונה יצא כרך נוסף לכתב העת לבעיות הציונות, הישוב ומדינת ישראל, "עיונים בתקומת ישראל", בהוצאת מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות שבאוניברסיטת בן גוריון. כתב העת חושף פרוטוקול מישיבה סגורה שקיימה ראש הממשלה גולדה מאיר בשנת 1973, בו בולטת הנימה המתנצלת של עורכי העיתונים על מחדלי מלחמת יום הכיפורים.
את הפרוטוקול גילה החוקר פרופ' זכי שלום, המקדיש לכך מאמר בכתב העת, תחת הכותרת: "תעודה: גולדה מאיר בפגישה עם עורכי העיתונים במוצאי יום הכיפורים".
מלחמת יום הכיפורים היא בבחינת קו פרשת המים ביחסה של התקשורת לממסד המדיני והביטחוני. אם עד מלחמה זו מיעטו מאוד כלי התקשורת למתוח ביקורת על הממשלה ועל הממסד המדיני-בטחוני, הרי שלאחריה החל השינוי.
הפגישה האמורה, שהוגדרה כסגורה ובסיווג סודי ביותר, התקיימה ב-6 בנובמבר 1973. היא התקיימה כחלק מפגישות "ועדת האורחים", הגוף שייסד דוד בן גוריון. בתמורה להשתתפות הסכימו עורכי העיתונים הסכמה שבשתיקה להימנע מפרסום הדברים שנמסרו להם במסגרת זו.
"עיונים בתקומת ישראל" הוא כתב עת מדעי רב-תחומי של מכון בן גוריון באוניברסיטת בן גוריון. כרכיו מתפרסמים בשתי סדרות, מאסף שנתי ו"סדרת נושא" ומגישים לקוראים מחקרים ומסות על התהליכים שכוננו את החברה היהודית המודרנית ועיצבו את ההתפתחות של החברה והמדינה בישראל. עורכי כתב העת הם ד"ר אבי בראלי וד"ר גדעון כ"ץ, ועורכת המשנה היא אורנה מילר.