העולם, ועימו גם מדינת ישראל, מתחיל לעבור לרכבים פחות מזהמים בקצב מהיר, אך אצלנו עדיין אין בנמצא חוק המסדיר בצורה ברורה את הנושא של התקנת עמדת טעינה לרכב חשמלי בבית משותף.
2 צפייה בגלריה
עמדת הטענה לרכב חשמלי
עמדת הטענה לרכב חשמלי
עמדת הטענה לרכב חשמלי
(צילום המחשה: Shutterstock)
ישנה קשת רחבה של נושאים הדורשים הסדרה, אך עדיין אין בנמצא מסגרת נורמטיבית העושה סדר ומתווה כללי "עשה" ו"אל תעשה" ברורים. מהם הקוים המנחים בכל הנוגע להתקנת עמדת טעינה לרכב חשמלי בבית משותף, כפי שבאים לידי ביטוי בהצעת החוק המונחת כעת על שולחן הכנסת, ובפסיקה?

שימוש ברכוש משותף


על פי החקיקה הקיימת, לכל בעל דירה בבית משותף זכות לעשות "שימוש סביר" ברכוש המשותף, כל עוד אינו מונע שימוש דומה מבעלי דירות אחרים.
אך מה קורה כשמדובר בשימוש שאיננו "רגיל וסביר"? במקרה כזה, תידרש לכך הסכמה של כל בעלי הדירות בבית המשותף.
לצד זאת, נקבעו בחוק מקרים בהם ניתן יהיה להסתפק ברוב מסוים מקרב בעלי הדירות (ולא הסכמה של 100%) לביצוע שינויים ברכוש משותף כשמדובר במטרות המשרתות אינטרסים ציבוריים וחברתיים אחרים.
דוגמאות לכך ניתן למצוא, למשל, בנוגע להתקנת מעלית, בנוגע לביצוע התאמות עבור אנשים עם מוגבלות ועוד.
אם להסתמך על הצעת החוק שתכליתה הסדרת הנושא של התקנת עמדות טעינה לרכב חשמלי בבית משותף, נדמה שגם במקרה זה רואה המחוקק אינטרס ציבורי, ולכן מבקש להחיל הסדר דומה.
בבסיס הצעת החוק תפיסה, לפיה יש להקל ולאפשר את השימוש ברכבים חשמליים. אחת הדרכים לכך היא ביצירת מנגנון שמקל על התקנת עמדות טעינה בבתים משותפים, ומייתר את הצורך בקבלת הסכמה של כלל בעלי הדירות.
יש להקדים ולהבהיר, כי בכל הנוגע לשאלות בדבר הרוב הדרוש להתקנת עמדת טעינה לרכב חשמלי, הרי שהדבר יכול להיקבע על ידי בעלי הדירות עצמם ולהיות מעוגן בתקנון הבית המשותף.

2 צפייה בגלריה
עו"ד קארין שמעון
עו"ד קארין שמעון
עו"ד קארין שמעון
(צילום: דורון לצטר)

כיצד מתבצע חיבור לחשמל של עמדת טעינה לרכב חשמלי בבית משותף?
על פי הצעת החוק, ישנן למעשה שלוש אפשרויות של חיבור לחשמל:
1. "חיבור דירתי" – חיבור המשמש דירה בבית המשותף.
2. "חיבור ציבורי" – חיבור חשמל המשמש, בין השאר, את הרכוש המשותף.
3. "חיבור ייעודי" – חיבור חשמל שנועד לשמש עמדת טעינה (שכל בעל דירה המעוניין יוכל לחבר את עמדת הטעינה שלו אליו) ואיננו "חיבור דירתי" או "חיבור ציבורי".
אני מעוניין להתקין עמדת טעינה לרכב חשמלי בחניה הפרטית שלי. עמדת טעינה תהיה מחוברת ללוח החשמל הפרטי – הדירתי שלי ("חיבור דירתי"). האם גם במקרה כזה אזדקק לקבלת הסכמה כלשהי?
אמנם דינה של חניה שהוצמדה לדירה ספציפית כדינו של רכוש פרטי. עם זאת, יש לזכור כי השימוש המותר בחניה הוא שימוש לצרכי חניה בלבד, ולא לצרכים אחרים.
יתרה מכך, התקנת עמדת טעינה חשמלית ו/או תשתית חשמלית של עמדת טעינה חשמלית ברכוש המשותף (למשל על גבי קיר או עמוד הניצבים בחניה, גם אם מדובר בחניה פרטית) – מהווה שימוש ברכוש משותף.
במקרה כזה, הרי שגם על התקנה כזו חלים כללים הנוגעים לעשיית שימוש ברכוש משותף.
ככלל, לכל אחד מבעלי הדירות בבית משותף יש זכות לעשות "שימוש סביר" ברכוש המשותף גם מבלי להידרש להסכמת בעלי הדירות האחרים, וזאת כל עוד איננו מונע מאחרים לעשות שימוש דומה ברכוש המשותף.
כמובן שיש לבחון כל מקרה לגופו ובהתאם לנסיבותיו, אך ככלל – הנטיה; הן על פי הפסיקה והן על פי הצעת החוק, היא לראות בהתקנת עמדת טעינה חשמלית המחוברת לחשמל הדירתי כשימוש סביר ברכוש המשותף. זאת כמובן כל עוד איננה מונעת מבעל דירה אחר שימוש דומה ברכוש המשותף.
אני רוצה להתקין עמדת טעינה לרכב החשמלי שלי. האם נציגות הבית המשותף (ועד הבית) רשאית להציב לי תנאים להתקנת עמדת טעינה כזו, גם כשהיא מותקנת בחניה הפרטית שלי ומחוברת ללוח החשמל הדירתי שלי?
התפיסה היא, כי לאור אחריותה של נציגות הבית המשותף לטפל בענייני הרכוש המשותף, יש לראות בין סמכויותיה גם את הסמכות להציב תנאים סבירים לבעל דירה המבקש להתקין עמדת טעינה חשמלית לרכב חשמלי.
מה ייחשב ל"תנאים סבירים"? תנאים סבירים הם כאלה שיאזנו בין הזכות של בעל דירה להתקין עמדת טעינה לרכב חשמלי, לבין שמירה על זכות הקניין ברכוש המשותף של שאר בעלי הדירות.
כך, למשל, במקרה בו בעל דירה מבקש להתקין עמדת טעינה חשמלית תהיה זו דרישה סבירה מצד הועד לדרוש ממנו לבצע ביטוח צד ג'.
לעומת זאת, ככל שבמקרה שתואר לעיל, תדרוש הנציגות מבעל הדירה לחתום על התחייבות אישית לכיסוי נזקים עתידיים אשר לא יהיו מכוסים באמצעות הביטוח – סביר כי לא יראו בכך תנאי סביר.
אני רוצה להתקין עמדת טעינה לרכב החשמלי שלי בחניה פרטית, כשעמדת הטעינה תהיה מחוברת ללוח חשמל ציבורי. האם אידרש לקבל הסכמה? ואם כן – מהו הרוב הדרוש לכך?
בשונה מהחלופה הראשונה שתוארה, תחת חלופה זו נעשה כבר שימוש בחשמל ה"ציבורי" של הבית המשותף ולא בלוח החשמל הפרטי של המשתמש בעמדת הטעינה.
על פי הצעת החוק, במקרה כזה – תידרש הסכמה של רוב בעלי הדירות. בנוסף, בהתקנה כזו על בעל הדירה המתקין את עמדת הטעינה להקפיד להתקין מונה ייעודי שהתשלום בעד צריכת החשמל דרכו יהא נפרד מהתשלום בעד החשמל הציבורי.

קראו גם:

עמדות טעינה בבתים משותפים – אינטרס ציבורי שיש להקל על מימושו


בכל הנוגע להתקנת עמדות טעינה לרכבים חשמליים בבתים משותפים, הלך הרוח, הן בפסיקה והן כפי שעולה מהצעת החוק, הינו להקל ולאפשר התרחבות של שימוש ברכבים חשמליים. על כן, ככלל, הנטיה תהיה לראות בהקנת עמדות טעינה חשמליות לרכבים חשמליים בבית משותף כ"שימוש סביר".
כמו כן, עושה רושם כי כאשר תיבחן שאלה הנוגעת לרוב הדרוש למתן הסכמות שונות בקשר עם התקנת עמדת טעינה כזו, או לתנאים שיוצבו למבקש להתקין עמדת טעינה כזו, הנטיה תהיה להקל ולאפשר את ההתקנה.
עם זאת, יש לזכור כי טרם התקנת עמדת טעינה חשמלית יש לבחון ולוודא את מכלול ההיבטים ודרישות החוק, לרבות בכל הנוגע לבטיחות המתקנים, להיבטי ביטוח ועוד.