צילום המחשה: shutterstockצילום המחשה: shutterstock
צילום המחשה: shutterstock
(צילום המחשה: shutterstock)
אם היו בליבכם ספקות לגבי טיב המזון המחולק לילדיכם בצהרונים, דו"ח מבקר עיריית באר־שבע לשנת 2018 אישש את החששות הללו וקבע שיש בהחלט סיבה לדאגה. בדו"ח שהכין המבקר, אבי פוגל, עולים ממצאים בעייתיים בכל הקשור לאספקת ארוחות חמות בצהרונים, כאשר בסלטי הירקות הקרים שנדגמו, נמצאו חריגות וערכים גבוהים בספירה הכללית ובקוליפורמים.
מנהל המעבדה הסביר כי במקרים בהם סלט ירקות נמצא מחוץ לקירור ונחשף לטמפרטורה גבוהה, בשילוב הערכים הגבוהים שנמדדו, עלול להתרחש זיהום. כמו כן, המליץ להקפיד יותר בעת חיטוי הירקות המסופקים לצהרונים. תגובת חברת 'כיוונים' האחראית על הצהרונים העירוניים לממצא זה כי בעת יציאתה למכרז חדש, החברה ציינה והדגישה כי "על המזון הקר והחם כאחד להיות מסופק בכלים שומרים טמפרטורה אשר יחולקו למוסדות בצורה זו וייאספו ביום למחרת".
ראוי לציין ועל מנת שלא ליצור בהלה מיותרת בקרב ההורים כי הביקורת שלחה חמש מנות לבדיקות מיקרוביולוגיות במעבדה חיצונית. תוצאות כל דגימות המזון המבושל נמצאו תקינות, ורק בסלטי הירקות שנדגמו נמצאו חריגות.
דרושה שקיפות
מעבר למנות שנדגמו במעבדה, ממצאי הביקורת העלו כי הרכב המזון המוגש בצהרונים וערכו התזונתי, לא מפורסמים על גבי אריזות המזון או בכל אמצעי אחר, וכי מידע זה לא מובא לידיעת החברה או למנהל המוסד החינוכי, ומשכך, גם לא להורי התלמידים. בתגובת חברת 'כיוונים' נמסר לביקורת כי מבדיקה שערכה החברה נראה כי אין הנחיה לפרסום הרכב המזון על גבי המזון המסופק, אלא פרסומו וידיעתו במשרדי החברה. כמו כן החברה ציינה כי ברשותה הרכב המזון המסופק לילדי הצהרונים והיא תפעל בשיתוף למול ספק המזון לפרסום מסוג זה בהקדם האפשרי.
לעמדת המבקר, יש לפעול בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך והנחיות משרד הבריאות בנושא ולוודא כי ספק המזון יפרסם את הרכב המזון וערכו התזונתי ל־100 גרם, מעל גבי אריזת המנה האישית או על גבי מארז הצובר במקרה שהמזון מסופק בתפזורת. בכל מקרה, יש להעביר מידע זה לידיעת הורי תלמידי הצהרונים.
גם שאלת הפיקוח נופלת בין הכיסאות, כך על פי ממצאי המבקר אבי פוגל. מהביקורת עולה כי החברה והווטרינר העירוני לא פעלו בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך, ולא ביצעו כל פיקוח על מערך ההזנה בצהרונים. זאת ועוד, בשנת 2012 נערך סקר סיכונים בעירייה והסיכון של "אי קיום פיקוח על מערך ההזנה במוסדות החינוך על ידי וטרינר הרשות", דורג בדרגת סיכון גבוהה.
מהדו"ח עולה כי המלצות סקר הסיכונים הנ"ל לא הובאו לידיעת החברה, וכי לאורך כל תקופת ההתקשרות עם הקבלן (למעלה מארבע שנים), החברה לא ביצעה כל בדיקה סניטרית או דגימת מזון באופן יזום ועצמאי. ואילו בתגובת הווטרינר העירוני נמסר לביקורת כי "השירות הווטרינרי העירוני מעולם לא היה מעורב בהנפקת רשיון עסק או רשיון יצרן למפעלים לייצור מזון למוסדות, וכמו כן, לא נדרש מהמחלקה לקיים ביקורת בעסקים אלו".
עוד נמסר כי "המחלקה הווטרינרית יכולה לבצע את הנדרש, אך הדבר דורש תוספת בכוח אדם, וכן שיתוף פעולה בין המחלקה לבין מינהל החינוך בעירייה על מנת לקיים מערך בקרה".
בתגובת חברת 'כיוונים' נמסר לביקורת כי "האחריות לפיקוח ובקרה הינה של וטרינר הרשות, ואלו צריכים להיעשות בשיתוף פעולה של משרד החינוך, המסתכם בדיווח המוסדות בהם תתקיים ההזנה". החברה ציינה כי ממצאי סקר הסיכונים שנערך בשנת 2012 לא הועבר לידי החברה, ולכן לא יכלה ליישמה. החברה הבטיחה לדיווח תקין ועקבי לווטרינר הרשות למען קיומו של מערך פיקוח ובקרה.
סכו"ם חלקי
אמנם מלמדים את הילדים לאכול באמצעות סכו"ם ולא בידיים, אבל ישנם צהרונים שהאכילה בידיים היא דבר כנראה שבשגרה. מממצאי הביקורת עולה כי בחלק מהצהרונים לא מגישים סכו"ם מלא, אלא כפות בלבד. הצוותים העלו טענות באשר לאיכות הסכו"ם והחשש שיתפרקו בעת האכילה. כך עלה שבמספר צהרונים, ילדים נצפו אוחזים את המזון בידיהם.
החברה טוענת בתגובתה כי ילדי הצהרונים מקבלים בצירוף למנת המזון המוגשת להם, מארז סכו"ם מלא, והחברה מודעת ומנחילה לצוות העובדים מטעמה את חשיבות השימוש בסכו"ם. בעקבות הביקורת חודדו נקודות אלו מול הספק הזוכה. הביקורת לא הסתפקה בתגובת החברה והדגישה כי "יש לבחון את איכות הסכו"ם המוגש ולוודא שהוא בטיחותי ותואם לגיל הילדים בצהרונים".
בנוסף לטיב המזון והגשתו, ממצאי הביקורת מעלים כי מחודש אוגוסט 2017, המועד בו הסתיימו תקופת ההתקשרות המקורית וההארכות, על פי הסכם עם הקבלן ועד למועד ביצוע הביקורת בחודש דצמבר 2018, במשך למעלה משנה וארבעה חודשים, החברה המשיכה בהתקשרות עם הקבלן ללא מכרז וללא חוזה תקף ביניהן, שלא כדין. אי לכך, שווי ההתקשרות ללא מכרז וללא חוזה תקף, מסתכם בסך כ־17 מיליון שקל.
ממסמכי החברה עולה כי אספקת ארוחות חמות לצהרונים בוצעה על ידי הקבלן לאחר קבלת הזמנות עבודה חתומות על ידי מורשי החתימה בחברה. הביקורת מבהירה כי הזמנות עבודה חתומות על ידי מורשי החתימה, אין בהן משום תחליף לחתימת הסכם מחייב בין הצדדים, ובוודאי אינו פוטר את החברה מהחובה המוטלת עליה על פי דין, להתקשר באמצעות מכרז.
הביקורת מדגישה כי על החברה להקפיד על קיום הוראות הדין על מנת להבטיח את קיום מטרת המכרז הציבורי, קרי השגת ההצעה המיטבית מבחינת השירות והמחיר, תוך הקפדה על הליך הוגן, שוויוני ושקוף. יש לציין כי החברה יצאה בהליך מכרזים חדש בחודש אוקטובר 2018.
ראש העירייה, רוביק דנילוביץ', הגיב לממצאים בנוגע לאספקת ארוחות חמות בצהרונים ואמר: "מדיווח חברת 'כיוונים' עולה כי מרבית הליקויים תוקנו. על אף האמור, ובהתאם לנסיבות, אני מנחה את מנכ"ל 'כיוונים' וצוותו לעקוב ולוודא כי הליקויים אינם חוזרים. כמו כן, אני מנחה את מנכ"ל החברה, סמנכ"ל הכספים והיועץ המשפטי בחברה לגבש נהלי עבודה להתקשרויות שימנעו תקלות דומות לאלו שפורטו בדו"ח".